Klachten en geschillen

De rechthebbende op een pensioen ten laste van het fonds heeft het recht een klacht bij het bestuur in te dienen betreffende de uitvoering van het pensioenreglement – of enige andere schriftelijke toezegging van het fonds – waarop dit pensioen of de aanspraak op pensioen is gebaseerd. Een klacht dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur stelt de belanghebbende binnen twee maanden na het indienen van de klacht schriftelijk en gemotiveerd van zijn beslissing in kennis.

Onverminderd het hierboven bepaalde, worden alle uit en naar aanleiding van deze statuten en de reglementen voortspruitende geschillen tussen enerzijds één of meer deelnemers of één of meer (gewezen) deelnemers, één of meer aanspraakgerechtigden of één of meer pensioengerechtigden en anderzijds het fonds in eerste aanleg beslist door het bestuur. Het bestuur brengt zijn met redenen omklede beslissing door een aangetekende brief ter kennis van de aanspraakgerechtigden. Bij de beslissing worden de mogelijkheid om het geschil binnen dertig dagen voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen en de mogelijkheid van beroep op de kantonrechter vermeld. Het fonds houdt zich aan de aanwijzingen van de Ombudsman Pensioenen aan het fonds, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen naar het oordeel van het bestuur verzetten.

Alle leden van organen van het fonds hebben de mogelijkheid bij het fonds te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

Alle personen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, kunnen zonder gevaar voor hun positie rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het bestuur stelt hiervoor een klokkenluidersregeling op en informeert de betrokken personen hierover.