Organisatie

Bestuur / Vereffenaars

Het bestuur van de Stichting ORTEC Pensioenfonds bestaat volgens de statuten uit drie door de deelnemers gekozen leden en drie door de werkgever benoemde leden. De bestuurssamenstelling is als volgt:

Namens de deelnemers:

 • Mevrouw J.E.M. Scholing (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw  C. de Groot (secretaris)
 • De heer W.A. Luijten

Namens de werkgever:

 • De heer G.T. Timmer (voorzitter)
 • De heer A.A. Hartog (plaatsvervangend secretaris)
 • De heer F. Heemskerk

Per 1 november 2017 is Stichting ORTEC Pensioenfonds in liquidatie. De bestuursleden zetten hun werkzaamheden voort als vereffenaars tot op het moment dat de collectieve overdracht van rechten en plichten is afgerond.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat volgens de statuten uit een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, een vertegenwoordiger van de actieve deelnemers en een vertegenwoordiger van de werkgever. De volgende personen hebben zitting in het verantwoordingsorgaan:

 • De heer R.A.P. Kouijzer (Voorzitter) namens de pensioengerechtigden
 • De heer A. Wensink (Secretaris) namens de actieve deelnemers
 • De heer R. Boer namens de werkgever

Intern toezicht

Het Intern Toezicht vindt plaats in de vorm van een visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt jaarlijks de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds. De volgende personen hebben zitting in de visitatiecommissie:

 • De heer H.A. Brandwijk (voorzitter)
 • De heer R.A. Davis
 • De heer E.E. Hagen

Uitvoeringsorganisatie

Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.. Deze werkzaamheden betreffen de pensioenadministratie en de bestuursondersteuning. Daarnaast fungeert Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. als adviserend actuaris. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door Robeco Institutional Asset Management B.V..

Beleggingsadviescommissie

Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie opgericht met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder, het voeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan. De beleggingsadviescommissie is samengesteld uit een adviseur (de heer M. Langendoen) en twee bestuursleden (de heer G.T. Timmer en mevrouw C.M. de Groot).

Externe ondersteuning

Het fonds wordt bijgestaan door enkele externe deskundigen:

 • Ernst & Young Accountants LLP (Certificerend Accountant)
 • Towers Watson Netherlands B.V. (Certificerend Actuaris)