Indexatiebesluit

De gezondheid van een pensioenfonds kan worden uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van enerzijds het vermogen en anderzijds de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van ten minste 105,5% wordt verondersteld dat het fonds aan haar verplichtingen kan voldoen. Is de dekkingsgraad lager, dan dient het fonds maatregelen te treffen om haar positie veilig te stellen.

De beleidsdekkingsgraad van SOP was ultimo november 2017 vastgesteld op 102,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden.

Omdat de beleidsdekkingsgraad dit jaar wederom lager is dan 110% heeft het bestuur moeten besluiten om per 1 januari 2018 geen indexatie te verlenen aan de pensioengerechtigden, de premievrije deelnemers en de actieve deelnemers.